KOORDINATOR PROJEKTA

 

Predstavniki Univerze v Ljubljani, raziskovalna skupina s Fakultete za družbene vede

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

vodja projekta

 
Prof. dr. Rado Bohinc

raziskovalec, odgovoren za raziskovanje enakosti spolov ter priporočila za razvoj politik

 
Izr. prof. dr. Andrej Rus

raziskovalec, odgovoren za raziskovanje enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju

 
Dr. Helena Kovačič

raziskovalka, odgovorna za priporočila za razvoj politik na področju enakosti med spoloma pri odločanju na gospodarskem področju

 
Dr. Barbara Lužar

raziskovalka, odgovorna za povečanje enakosti med spoloma pri odločanju v gospodarstvu na organizacijski ravni

 
Mag. Jasna Mikić

raziskovalka, kontaktna oseba odgovorna za informiranje in komunikacijske aktivnosti

 
 

Svetovalni panel (sestavljen iz članov iz poslovne skupnosti, predstavnic oddelka za enake možnosti na resornem ministrstvu, akademikov in predstavnikov Kariernega centra UL) omogoča vključevanje različnih interesnih skupin (poleg dveh slovenskih partnerjev, ki so predstavniki poslovnega sveta) v razvoju raziskovalnih instrumentov in praktičnih rešitev. Sodelovanje raziskovalcev iz drugih področij omogoča obravnavo presečnih vprašanj (podobnosti enakosti spolov v političnem in gospodarskem odločanju, analiza in spodbujanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem) in možnost za upoštevanje njihove izkušnje in pogledov.

 

Predstavniki/-ce svetovalnega panela:

 • prof. dr. Nevenka Černigoj Sadar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • prof.  dr. Milica Antić Gaber, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • prof.  dr. Janez Stare, dekan Fakultete za upravo, Univerza v Ljubljani
 • mag. Irena Prijović, generalna sekretarka Združenja nadzornikov Slovenije
 • Maja Dizdarević, vodja Univerzitetne službe za karierno svetovanje
 • Rada Sibila, pomočnica generalne sekretarke Združenja nadzornikov Slovenije
 • dr. Milena Fornazarič, direktorica Arista Plus, poslovno svetovanje
 

Za sponzorstvo projekta smo zaprosili eno najvišjih državnih uradnic in političnih osebnosti v državi, dr. Anjo Kopač Mrak, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Menimo, da bo sponzorstvo prispevalo k večji javni prepoznavnosti ciljev in dejavnosti projekta ter izboljšalo možnosti za doseg zastavljenih ciljev projekta.

KONTAKT

 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

Telefon: 01 5805 256
E-pošta: info@eqpowerec.si

PARTNERJI

Združenje Manager

Združenje Manager je bilo ustanovljeno maja 1989. V Združenju se zavzemajo za odgovorno voditeljstvo in strokovni management, s svojimi aktivnostmi pa vplivajo na družbeno okolje in pogoje za gospodarjenje. Organizirajo strokovne in družabne dogodke, izdajajo revije namenjene razvoju stroke managementa, vključujejo se v teme, ki se nanašajo na poslanstvo Združenja in uresničevanje Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020, podeljujejo priznanja odličnim managerkam, managerjem in podjetjem, itd. Znotraj Združenja delujejo tri sekcije: sekcije managerk, mladih managerjev in tujih managerjev. Število včlanjenih članic in članov se giblje okoli 1.200, med katere spadajo predstavniki najvišjega, izvršnega in srednjega vodstva slovenskih podjetij in drugih organizacij (vir: Združenje Manager).

Spletno mesto

Združenje Manager pri projektu sodeluje v okviru sekcije managerk. Sekcija managerk je do septembra 2015 že aktivno vpeta v področje enakosti spolov, saj v okviru evropskega projekta Include.All/Vključi.vse med drugim pripravlja konkretne module za implementacijo 6 ukrepov v podjetja (določitev ciljnega števila žensk v vodstvenih timih podjetij, programi usposabljanja za ženske, karierno mentorstvo žensk, sponzorstva žensk, itd.).

Predstavnici Združenja Manager:

 • Sonja Šmuc izvršna direktorica Združenja Manager 
 • Mojca Podržaj – odgovorna oseba za koordinacijo med UL in Združenjem Manager

Pri projektu bo Združenje Manager:

 • - sodelovalo pri raziskavi v vlogi svetovalca in podpornika pri mreži kontaktov podjetij oziroma managerk in managerjev
 • - z namenom prenosa dobre prakse Norveške pri zmanjševanju "gender gap" v Sloveniji se bosta po dva predstavnika udeležila dveh študijskih obiskih na Norveškem
 • -  sodelovalo pri vsebinski pripravi končnega Priročnika za podjetja
 • - sodelovalo pri Zaključni konferenci septembra 2016 in drugih dogodkih, ki predstavljajo nadgradnjo in nadaljevanje projekta Vključi.vse
 • - aktivno komuniciralo izsledke raziskave, ki jih bo uporabilo v svojem nadaljnjem delovanju v okviru sekcije menedžerk pri Združenju Manager 
 •  

 

Slovenska kadrovska zveza

Slovenska kadrovska zveza je vseslovenska organizacija, ki povezuje 14 društev za kadrovsko dejavnost – 13 regionalnih in eno študentsko. Trenutno v njej deluje več kot 700 članov. S svojim delom želijo prispevati k razvoju svojih sodelavcev in stroke ter k profesionalnemu in etičnemu razvoju družbe in gospodarstva. Slovenska kadrovska zveza je aktivna tudi v mednarodnem merilu. Od leta 1999 je polnopravna članica evropske zveze EAPM. Več kot 20 let sodeluje in soorganizira mednarodno srečanje kadrovskih menedžerjev Avstrije, Italije in Slovenije, ALPE ADRIA. Od leta 2000 podeljuje tudi plakete in priznanja za dosežke na področju kadrovske dejavnosti, kadrovskega managementa in kadrovske stroke, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku strokovnega in vodstvenega dela na kadrovsko izobraževalnem področju v organizacijah in društvih za kadrovsko dejavnost (vir: Slovenska kadrovska zveza).

Spletno mesto

Prispevek partnerja temelji na nadgradnji obstoječih aktivnosti in na dolgoročni viziji Slovenske kadrovske zveze. Standardi slovenske kadrovske stroke, sprejeti 2013, poudarjajo pomen načel raznolikosti in vključenosti, kot pomembne lastnosti kadrovskih vodij in strokovnjakov, s čemer sledimo izhodiščem tega projekta.

Predstavniki/-ce Slovenske kadrovske zveze:

 • Rok Zupančič – vodilni strokovnjak in predsednik SKZ
 • dr. Boris Dular – podpredsednik SKZ
 • Barbara Luckmann Jagodič – članica SKZ
 • Nejc Jaka Sekula - član upravnega odbora SKZ
 • Vanda Pečjak – članica nadzornega odbora SKZ

Pri projektu bo Slovenska kadrovska zveza:

 • - aktivno sodelovala pri komuniciranju in razširjanju rezultatov projekta v okviru kadrovske strokovne javnosti in v podjetjih
 • - poleg sodelovanja v raziskavah in pri oblikovanju zaključkov projekta bo aktivna tudi v izdelavi iniciativ za izboljšanje enakosti spolov na področju ekonomskih odločitev in pri prenosu novega znanja in najboljših praks v okviru strokovne javnosti in v podjetjih. Projekt bo omogočil tudi sodelovanje študentov in mladih kadrovskih strokovnjakov

 

BI Norveška poslovna šola, oddelek za komuniciranje in kulturo

BI Norveška poslovna šola je zasebna, neodvisna in specializirana univerzitetna ustanova, s skupno šestimi študijskimi lokacijami na Norveškem. Je ena največjih evropskih poslovnih šol s približno 20.000 študenti, ponaša pa se z več kot 200.000 diplomantov od leta 1983. BI ima osem ločenih raziskovalnih oddelkov, ki pokrivajo zelo različne discipline. Znotraj projekta EQPOWEREC je najbolj aktiven Oddelek za komuniciranje in kulturo, ki združuje humanistične in družboslovne perspektive ter postavlja komunikacijo (medkulturno za voditelje, odnose z javnostmi) v središče svojega interdisciplinarnega raziskovanja in proučevanja (vir: Norveška poslovna šola).

Spletno mesto

Pri razvoju in izvedbi projekta ima BI Norveška poslovna šola izredno pomembno vlogo. Udeleženci na BI so vodilni mednarodni strokovnjaki na področju, ki ga projekt obravnava.

Predstavniki BI, Norveške poslovne šole (oddelek za komuniciranje in kulturo):

 • prof. dr. Morten Huse vodilni raziskovalec, odgovoren za sestanke in svetovanje v Sloveniji, kontaktna oseba z BI Norveške poslovne šole (sedaj ima tudi Reinhard Mohnovo  katedro vodenja in upravljanja na Univerzi Witten/Herdecke, Nemčija).
 • prof. dr. Cathrine Seierstad – ključna sodelavka, odgovorna za intervjuje in objave na Norveškem in v Sloveniji, profesorica na področju mednarodnega upravljanja s človeškimi viri naUniverzi Queen Mary v Londonu (tudi gostujoča predavateljica na Univerzi Witten/Herdecke, Nemčija).
 • prof. dr. Gillian Warner Søderholm  ključna sodelavka, odgovorna za organizacijo dogodkov na Norveškem, za analize in objave, vodja Oddelka za komuniciranje in kulturo na BI Norveški poslovni šoli.
 • Silje Engeseth – vodja administrativnih zadev projekta

Pri projektu bo BI Norveška poslovna šola:

 • - svetovala o norveški situaciji, predstavila slovenskem delu tima norveško družbo, politike, podjetja, poslovne voditelje in člane upravnih odborov. Podpirala bo člane slovenskega tima pri opravljanju razgovorov z osrednjimi akterji na Norveškem. Projekt bo močno slonel na izkušnjah in zbiranju podatkov, ki ga je norveški tim opravil na Norveškem in v drugih državah
 • - dejavno sodelovala na sestankih z akterji iz poslovnega ter političnega sveta in drugimi ključnimi akterji v Sloveniji, z namenom prilagoditve izkušnje iz Norveške in drugih držav slovenski realnosti. Norveški tim bo v Sloveniji uporabil, na institucionalne akterje osredotočen znanstveni pristop, da bi lahko preučili posledice potencialnih smernic programov javne politike, v primerjavi s prostovoljnimi programi za povečanje števila žensk v upravnih odborih in na vodilnih položajih
 • - aktivno sodelovala s slovenskim timom pri pripravi znanstvenih in poljudnih predstavitev rezultatov iz projekta. Rezultati ne bodo objavljeni le v Sloveniji in na Norveškem, temveč bo o izkušnjah iz projekta obveščena tudi mednarodna skupnost