Projekt EQPOWEREC, ki nosi naslov Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu deluje v sklopu Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

Projekt pokriva področje enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju in traja do 31. oktobra 2016.

 

Cilji projekta

 

Splošni cilj projekta: Večja ozaveščenost o enakosti spolov in spodbuda raziskavam na tem področju.

 

Specifični cilj projekta: Povečanje enakosti med spoloma v gospodarskem življenju v Sloveniji.

Kako doseči cilje?

Uporabili bomo kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih metod ter več-ravenski pristop pri analizi enakosti spolov pri odločanju. Preučili bomo želje in strategije žensk; organizacijske postopke in procese povezane z izbiro in napredovanjem na položaje odločanja in politične instrumente usmerjene k enakosti spolov pri gospodarskem odločanju.

Načrtovane metode zbiranja podatkov: pregled literature, obstoječih raziskovalnih rezultatov ter političnih dokumentov, individualni in/ali skupinski intervjuji, ankete (najvišjih in kadrovskih menedžerjev ter drugih pomembnih deležnikov, kot so oblikovalci politik, visoki uradniki, oblikovalci javnega mnenja), analiza norveške izkušnje in prakse.

Projekt bo povezoval raziskovalno delo, prenos in razširjanje najboljših praks in znanja ter razvoj novih rešitev, da bi prispevali k enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju v Sloveniji. Izhodišče projekta je, da mora analiza ovir za enakost spolov pri odločanju potekati na več ravneh (individualni, organizacijski in institucionalni). Posebej bomo poudarili pomen organizacijske kulture in postopkov ter institucionalni okvir. V veliko pomoč pri tem nam bodo izkušnje norveškega sistema uvedbe kvot med spoloma v poslovnem, organizacijskem in individualnem okolju. Skozi raziskavo bomo skušali ugotoviti uporabnost norveškega modela v Sloveniji ter analizirati, v kolikšni meri je slovenski institucionalni in politični kontekst ustrezen za uvedbo podobne zakonodaje.

CILJNE SKUPINE

 

Politični odločevalci

seznanjenost o prednostih uravnotežene zastopanosti žensk in moških pri sprejemanju gospodarskih odločitev za gospodarstvo in družbo ter o izkušnjah s kvotami na Norveškem.

Kako jih bomo dosegli? Enodnevna konferenca v Državnem svetu Republike Slovenije.

Razprava o kvotah v gospodarstvu in predstavitev smernic za izboljšanje enakosti med spoloma pri odločanju na gospodarskem področju, svetovanje glede razvoja mehanizmov za enakost spolov pri odločanju na gospodarskem področju.

Menedžerji

seznanjenost o ustreznih organizacijskih postopkih in praksah, ki spodbujajo uravnoteženo zastopanost obeh spolov na položajih odločanja ter o poslovnih koristih za njihova podjetja.

Kako jih bomo dosegli? Dva dogodka povezana s posebnimi/letnimi ključnimi dogodki dveh slovenskih partnerjev – Združenja Manager in Slovenske kadrovske zveze.

Predstavitve nove baze podatkov o enakosti med spoloma pri odločanju, kadrovskih in političnih inovacijah na nacionalni ravni in na ravni podjetij, ki spodbujajo enakost spolov pri odločanju v gospodarstvu, izoblikovanje programov usposabljanja najvišjih in kadrovskih menedžerjev.

Študentke

seznanjenost o morebitnih ovirah in možnih rešitvah na njihovi vodstveni poklicni poti.

Kako jih bomo dosegli? Program karierne orientacije za študentke - v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani.

Zagotavljanje informacij in posredovanje novega znanja, ki bo temeljilo na raziskovalnem delu in analizah čim večjega števila študentk. Stimuliranje interesa študentk za menedžerske karierne poti.

Splošna javnost

seznanjenost o obstoječi neenakosti med spoloma pri sprejemanju gospodarskih odločitev, vzrokih in posledicah te neenakosti, potencialnih koristi uravnotežene gospodarske moči žensk in moških, kaj so potrebni instrumenti in akterji, ki so odgovorni za spremembe.

Kako jih bomo dosegli? Spletna stran projekta, družbena omrežja, sodelovanje z mediji. Večja prepoznavnost argumentov za enakost spolov v gospodarskem življenju v širši javnosti.