Predstavitev EQPOWEREC na okrogli mizi projekta GEQUAL

11. december 2015

V sklopu projekta GEQUAL - Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov, se je v petek, 11. decembra 2015 v Zlati dvorani na Pravni fakulteti odvijal decembrski strokovni posvet. 

 

Projekt GEQUAL naslavlja izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe. Glavna cilja projekta sta:

 

- povečati znanje in ozaveščenost socialnih partnerjev o pomenu ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, ki podpirajo enakost spolov in ki lahko prispevajo tudi k večji uspešnosti poslovanja ter možnosti za njihovo urejanje s kolektivnimi pogodbami;

 

vključevanje novih, inovativnih ukrepov usklajevanja v kolektivno pogajanje, ki naslavljajo aktualne izzive (aktivno očetovstvo, staranje prebivalstva, več žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu itd.).

 

 

Posvet je bil sestavljen iz dveh okroglih miz: prva okrogla miza je bila namenjena novostim in izzivom glede varčevalnih ukrepov trga dela ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja za leto 2016. Okroglo mizo je vodila dr. Katarina Kresal Šoltes, namestnica direktorja IDPF na njej pa so sodelovali Peter Pogačar, državni sekretar na MDDSZ,  Marijan Papež, generalni direktor ZPIZ Slovenije in Jakob Počivavšek, predsednik KSS Pergam.

 

Na drugi okrogli mizi so razpravljali o novih izzivih pri usklajevanju dela in družine (staranje, ženske na vodilnih mestih, aktivno očetovstvo itd.) in vlogi socialnih partnerjev v tej zvezi. Vodila jo je prof. dr. Barbara Kresal, profesorica na FSD in EF UL ter raziskovalka IDPF in povezovala govorce: Martino Vuk, državno sekretarko na MDDSZ, mag. Andrejo Poje, izvršno sekretarko ZSSS, dr. Iztoka Šorija, raziskovalca na Mirovnem inštitutu ter prof. dr. Aleksandro Kanjuo Mrčela, vodjo projekta EQPOWEREC.

 

 

Predstavljeni so bili dosedanji rezultati projekta Gequal, ki ga v okviru Norveškega finančnega mehanizma kot nosilec izvaja Inštitut za delo pri Pravni fakulteti. 

 

Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je predstavila naš projekt EQPOWEREC in poudarila pomembnost sinergije med projekti, kot so ODA, GEQUAL IN EQPOWEREC. Vsak od projektov se na svoj način loteva iste tematike, tj. kako preseči stereotipe o ženskah in moških v povezavi z njihovimi sferami delovanja. Obstajajo namreč nepisana pravila, ki razdelijo naša življenja na dve področji: javna sfera oz. sfera plačanega dela, ki jo dojemamo kot bolj »moško« in zasebna, manj glamurozna sfera, ki ni plačana, ni cenjena in ne prinaša statusa, asociiramo pa jo z »žensko«. Ti sferi tekmujeta med seboj na dnevni ravni, kljub temu pa ima javna sfera v večini primerov dominanco nad zasebno, kar v praksi pomeni, da družino največkrat prilagajamo službi. V povezavi s tem je spregovorila tudi o ženskah na vodilnih položajih in problemih s katerimi se soočamo v Sloveniji. Predstavila je tudi partnerje, ki nam pomagajo pri doseganju ciljev ter ciljne skupine, ki jih naslavljamo z aktivnostmi v sklopu projekta (menedžerje, kadrovike, študentke, splošno javnost in politike).

 

 

Dr. Iztok Šorli je predstavil projekt ODA (Očetje in delodajalci v akciji) in nam približal tematiko enakosti spolov skozi oči očetov, ki so v splošnem zelo aktivni in pripravljeni na sodelovanje pri delu v družini. Martina Vuk je poudarila kako pomembno je, da razbijemo stereotipe o tradicionalnih vlogah glede na spol. Ženske v Sloveniji so usposobljene, si želijo dosegati višje položaje, vendar si tega ne upajo pokazati, ker se bojijo reakcije na drugi strani. Zaključila je s trditvijo, da so projekti, ki se izvajajo na temo enakosti spolov v gospodarstvu nujni, vendar hkrati »mehki« prijemi pri spopadanju s to problematiko. Zato je potrebno določiti tudi konkretne ukrepe, med katere spadajo tudi kvote.

 

Po okrogli mizi je sledilo zaključno druženje s prigrizkom, kjer smo imeli priložnost za nadaljnjo neformalno razpravo. 

 

Več informacij o projektu GEQUAL je dostopnih na spletni strani Inštituta za delo Pravne fakultete v Ljubljani.

 

Dogodki

Facebook